ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA
                                       AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME METNİ
 
Aşağıda belirtilen hususların asgari birinin olması durumunda, KVKK madde 5 ve 6 da belirtildiği üzere, Boyut Yayıncılık ve Tic. A.Ş. ve Boyut İnteraktif Kültür Ürünleri Tic. A.Ş açık rıza alınmasa dahi kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.
 
•İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi.
•Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
•Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması.
•Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
•İlgili kişinin (veri sahibi) kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ olması.
•Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
•İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
•Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.
•Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.
 
 
Veri Sahibi Hak ve Yükümlülükleri
Veri sahibi 6698 sayılı kanunun 11. Maddesinde yazılı haklara sahiptir.
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 
 
Talep ve Başvuru
Yukarıda belirtilen tüm haklarınızı kullanmak için başvuru formunu ve kullanmak istediğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren metni, - Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cd. Koza Plaza Blok A Apt. No:12- B262-B263-B264 Esenler İstanbul adresine ıslak imzalı nüshasını kimliğinizi tespit edici belgeler ile iletilebilir. - kvkk@boyut.com.tr e-posta adresine iletilebilir. - www.boyut.com.tr - www.boyutstore.com adresinde bulunan Veri Sahibi başvuru formu ile iletebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen şekillerden biri ile imzalanmak suretiyle gönderebilirsiniz.
Talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından getirilecek yeni düzenlemeler kapsamında gelecekte vuku bulacak tüm gelişmelere göre aydınlatma metnin de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
 
 
AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşbu metini tebliğ almakla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafınıza aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiştir.
6698 sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, yukarıda belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine yönelik bu aydınlatma metninde belirtilen bilgileri okudum ve anladım.